Algemene verkoopvoorwaarden Naanab

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Naanab in relatie tot haar producten aangeboden op www.naanab.nl of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 Alle aanbiedingen op www.naanab.nl zijn vrijblijvend en Naanab behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief BTW.
1.3 Betaling kan gebeuren op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.
1.4 Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Naanab en zodra uw betaling per bank of giro op de daartoe aangegeven rekening van Naanab definitief is bijgeschreven.
1.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Naanab gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
1.6 Een definitieve overeenkomst betreft het, niet exclusieve en niet overdraagbare, gebruiksrecht de overeengekomen software te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industrieel eigendomsrecht. Een exacte omschrijving van dit gebruiksrecht wordt u ter acceptatie getoond, dus voordat u de betreffende software installeert.
1.7 Het gebruiksrecht voor de software wordt u verleend door het toesturen van een serienummer per e-mail waarmee u de betreffende software kunt vrij maken van restricties.
2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Naanab. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.
2.2 Naanab garandeert dat de aan u geleverde software geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
3 Reclame, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 U heeft de mogelijkheid om de geleverde software 30 dagen zonder enige verplichtingen te gebruiken en te evalueren. Na deze evaluatieperiode kunt u besluiten het product wel of niet aan te schaffen.
3.2 Door deze manier van aanbieden, vervalt uw recht op reclame, tenzij u binnen acht (8) werkdagen na de definitieve bestelling, schriftelijk of per e-mail, gemotiveerd kunt aangeven dat de software minder mogelijkheden biedt dan dezelfde versie van de software die u evalueerde.
3.3 Indien is aangetoond dat de software niet beantwoordt aan wat de overeenkomst vermeldt, heeft Naanab de keuze om de software te vervangen door nieuwe software of om de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag terug te betalen.
3.4 Naanab is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende software.
3.5 Naanab is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, serienummers en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Naanab.
3.6 Correspondentie en/of leveringen van de bij de software behorende serienummers, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Naanab verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en hierop draaiende programma's als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.
3.7 Indien u wenst geïnformeerd te worden over nieuwe producten van Naanab dient Naanab te beschikken over uw e-mailadres. Indien uw e-mailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat Naanab hiervan op de hoogte wordt gesteld. U kunt uw persoonlijke gegevens aanpassen via het contactformulier op www.naanab.nl.
4 Overmacht
4.1 Naanab kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Naanab verplicht is tot schadevergoeding. Naanab dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
4.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Naanab kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.
5 Diversen
5.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Naanab vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
5.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.naanab.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. In het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.